VRIJHEID, GELIJKHEID & BROEDERSCHAP (M/V)

 

 

De Partij voor de Republiek

Wat we willen

10 OVER ORANJE

 

Het actieplan van de Partij voor de Republiek

 

1

 

Het jaar 2020 zal in de herinnering blijven als een rampjaar. Het kroonvirus Corona legde feilloos de zwakke plekken van het politieke systeem bloot van ieder land dat het trof, en in het geval van Nederland bleek dat, behalve de tergende weifelachtigheid van een onmachtig kabinet, de monarchie, die zich geheel losgezongen van de realiteit toonde en zo het symbool werd van een in zichzelf verzonken en van de sociale omgeving vervreemde bestuurscultuur, die niet is opgewassen tegen de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

2

De Nederlandse samenleving is dringend toe  aan een radicaal democratisch moderniseringsproces op zowel bestuurlijk, sociaal als economisch niveau. De nationale politiek is hopeloos in zichzelf vastgelopen en heeft de deur wijd opengezet voor een gevaarlijke populistische onderstroom die drijft op de teleurstelling van de massa, maar daartoe geen enkel alternatief biedt anders dan politieke exploitatie van goedkope sentimenten. Het is de hoogste tijd dat de idealen van de Franse revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – weer met trots worden uitgedragen in dit land. Afscheid van het koningschap, dat een fopspeen is gebleken, hoort bij dat proces. Eens te meer daar het koningschap de economische ongelijkheid belichaamt die dit land steeds meer verdeelt en leidt tot grote sociale ontwrichting.

3

 

In de visie van de Partij voor de Republiek fungeert de afschaffing van de monarchie als katalysator van een vernieuwingsproces waarmee Nederland zich klaarmaakt voor het post-industriële tijdperk,waarin lineaire gezagsstructuren plaatsmaken voor meer fluïde verbanden. Afschaffing van de monarchie is de eerste zet van een lange rij aan hervormingen van instituties.

 

4

De aanstaande Kamerverkiezingen kunnen dienstdoen als een referendum over de monarchie. Bent u voor de afschaffing van deze achterhaalde en absurd dure staatsvorm, stem dan op de enige partij die dit als hoogste agendapunt in het programma heeft staan: de Partij voor de Republiek. Afschaffing van de monarchie is volgens de Grondwet alleen mogelijk als tweederde van de leden van de Tweede Kamer daarmee instemt (gevolgd door een eenzelfde meerderheid in de Eerste Kamer ter bekrachtiging van deze Grondwetswijziging). Idealiter bemachtigt de Partij van de Republiek dus 100 van de 150 Kamerzetels, en daarna bij de Provinciale Statenverkiezingen eenzelfde meerderheid, zodat de monarchie zonder enige staatsrechtelijke belemmering van het toneel kan worden afgevoerd.

5

Mocht het voorgaande onverhoopt niet lukken dringt de Partij voor de Republiek aan op een Republikeins Akkoord. Een Raad van Inventarisatie brengt in opdracht van de Tweede Kamer alle kosten van de monarchie in beeld, inclusief die verbonden aan de fiscale vrijstellingen die de koning plus aanhang volgens de Grondwet genieten. Hierbij wordt volledige opening van zaken gegeven. Vervolgens bereikt de regering een Republikeins Akkoord.  De koning doet  vrijwillig afstand van de troon, net als de rest van de familie. Het koningschap valt dan grondwettelijk in handen van de Raad van State, die de Staten-Generaal adviseert de Republiek uit te roepen.

 

6

Het geld dat wordt bespaard  door de ontbinding van het koningschap wordt transparant verdeeld door een Nationaal Vereffeningsfonds en geïnvesteerd in speciale onderwijsprogramma’s gericht op voorlichting over de republikeinse traditie in de Nederlandse geschiedenis , schuldhulpverlening voor slachtoffers van het coronavirus én herstelbetalingen voor de slavernij en koloniale uitbuiting, waarin het Huis van Oranje-Nassau vijf eeuwen een voortrekkersrol vervulde.

7

Na het uitroepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden wordt het volk soeverein en komt de rol van zuiver ceremonieel staatshoofd wat betreft de Partij voor de Republiek naar Zwitsers model bij toerbeurt voor de duur van een jaar in handen van een lid der regering. Een pragmatisch en ongecompliceerd systeem, met een minimum aan kosten, dat rechtdoet aan het egalitaire karakter van de Nederlandse samenleving.

 

 

8

Met het instrumentarium van de directe democratie krijgt het volk in de nieuwe republiek zeggenschap in alle beleidsvraagstukken.

 

 

9

De Partij voor de Republiek staat voor de invoering van een Europese republiek en steunt bewegingen in andere Europese landen die eveneens streven naar de afschaffing van de monarchie in hun land (o.a. België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Noorwegen). Een republiek Europa, met verregaande autonomie van de aangesloten gebiedsdelen maar verenigd door gezamenlijk belang (bijvoorbeeld  op het terrein van pandemiebestrijding en handhaving van de rechtstaat) kan de Brexit ongedaan maken, bijdragen aan een betere integratie van Oost-Europa in het Europees bouwwerk en zelfs de Zwitsers bewegen zich aan te sluiten bij dit nieuwe federatieve model. In eerste instantie streeft de Partij voor de Republiek naar de oprichting van een Europese federatie van republieken, die op de langere termijn wordt omgevormd tot een Europese republiek.

 

10

Het machtsmonopolie van de Raad van Europa komt binnen de Europese republiek te vervallen ten gunste van een transnationaal democratisch stelsel. Een Europese grondwet verzekert burgers van de gehele republiek van een Europees basisloon en gezondheidszorg, een humaan asielzoekersbeleid en het naleven van de mensenrechten op wereldschaal.

Help de Partij voor de Republiek in de Kamer en doe mee aan onze crowdfunding voor de Waarborgsom voor de registratie van de kieslijst.

Treed toe tot de republiek

Sluit je nu aan!

LID WORDEN