VRIJHEID, GELIJKHEID & BROEDERSCHAP (M/V)

 

 

De Partij voor de Republiek

Laatste nieuws

PARTIJ VOOR DE REPUBLIEK TOCH VOOR IEDEREEN VERKIESBAAR MET KIEZERSPAS OF VOLMACHT

Sinds vrijdag 5 februari is het officieel: de Partij voor de Republiek doet mee aan de Kamerverkiezingen van 17 maart a.s. Op lijst 37, in de kieskringen Amsterdam en Friesland, twee van oudsher zeer anti-monarchaal gestemde kieskringen.

Maar ook als u in een andere kieskring bent ingeschreven dan Amsterdam of Friesland kunt u op ons stemmen.  Dat kan met een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u op verkiezingsdag naar Amsterdam of Friesland afreizen en daar uw stem uitbrengen op de Partij voor de Republiek. Maar u kunt het ook via de post afhandelen. U kunt uw kiezerspas namelijk ook  als onderhandse volmacht overdragen aan iemand die ingeschreven staat in Amsterdam en Friesland. Als u de kiezerspas aan de achterzijde invult en ondertekent en met een kopie van uw identiteitsbewijs opstuurt naar een relatie in Amsterdam en Friesland, kan deze namens u uw stem uitbrengen op de Partij voor de Republiek.

Die kiezerspas kunt u aanvragen kan met het formulier “Model K Verzoek kiezerspas”. Dit formulier kunt u hier downloaden via verzoek om een kiezerspas.

Print dit formulier, vul het in en stuur het naar uw gemeente, of beter nog, breng hem langs, en u krijgt toestemming om te stemmen buiten uw eigen gemeente of stembureau. Bij veel gemeenten kunt u dit alles ook digitaal afhandelen en hoeft u de deur niet uit.

Schriftelijke aanvraag

De aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.

Als u al een stempas in huis heeft, dan stuurt u de stempas bij het formulier mee.

U stuurt het formulier naar uw gemeente, ter attentie van afdeling Verkiezingen

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kunt u tot uiterlijk 12 maart 2021 doen.

U komt persoonlijk naar het stadhuis in de gemeente waar u staat ingeschreven. U laat uw stempas zien en vraagt een kiezerspas aan. Een afspraak maken is niet nodig, maar mag wel.

 

De kansen van de Partij voor de Republiek

Met de mogelijkheid van stemmen per volmacht of per kiezerspas kan de handicap van de beperkte deelname in twee kieskringen worden ondervangen. Daarnaast zijn Amsterdam en Friesland twee kernkieskringen als het gaat om het republikeinse denken. Amsterdam noemt zichzelf al republiek en krijgt daarvoor nu een politiek platform. Friesland kenmerkt zich eveneens door een historisch diepgewortelde aversie tegen de heerschappij van Oranje-Nassau. Tezamen zouden deze kieskringen weleens genoeg stemmen kunnen opbrengen om tenminste één vertegenwoordiger van de Partij voor de Republiek af te vaardigen naar de Staten-Generaal. Zo’n 10 procent van het aanwezige electoraat zou dan voor de Partij voor de Republiek moeten opteren. Dan heb je het over pakweg 70.000 stemmen.

Er is een politiek precedent: in 1933 deed de Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij van Henk Sneevliet en Sal Santen ook in een beperkt aantal kieskringen mee aan de verkiezingen met een onversneden eis tot onmiddellijke afschaffing van de monarchie. Dat leverde precies een Kamerzetel op. De partij vergaarde 48.405 stemmen, waarvan 20.000 in de kieskring Amsterdam.

Getuige de vele positieve  reacties heeft de Partij voor de Republiek bestaansrecht en veel toekomstpotentieel.  De partij kreeg in recordtijd meer dan 500 leden en donateurs. Veel vrijwilligers en kandidaten hebben zich aangemeld. De centrale boodschap van Nederland en Europa omdenken vanuit een sociaal-republikeins perspectief, blijkt veel mensen aan te spreken.

Op zaterdag 6 maart vindt er een extra ingelaste digitale ledenvergadering van de Partij voor de Republiek plaats. Op de agenda staat dan de behandeling van het concept partijprogramma, waarop een ieder kan reageren en voorstellen aan kan toevoegen. Dat conceptprogramma wordt begin deze week aan alle leden opgestuurd. .

Inmiddels tonen de media belangstelling voor de Partij voor de Republiek.

Op Radio 1 kregen lijsttrekker Bruno Braakhuis en lijstduwer Rob Muntz twee uur de tijd in het programma Zwarte Pietpraat van Prem Radhakisun om de ideeën van de partij nader toe te lichten. Luister de uitzending terug via deze link.

Bij PowNed kreeg PvdR-voorzitter René Zwaap gelegenheid de partij kort voor te stellen aan een groot jong publiek:

 

Op 17 maart a.s. kan de deur naar de (her)invoering van de republiek kan worden geopend. De boodschap van vrijheid, gelijkheid en broederschap (m/v) is actueler dan ooit. Een nieuwe republikeins elan kan een uitweg bieden aan de doodlopende straat van het rancuneuze populisme waarin de nationale en internationale politiek nu in zijn beland. De waarden van de res publica,  de zorg voor het algehele belang en de vrijheid van het individu, dragen veel verder dan alleen het einde van het koningschap: ze kunnen de deur openen naar een hernieuwd élan voor het sociaal republicanisme in de traditie van Spinoza,  Hugo de Groot, Johan De Witt en de grote hervormers van de Bataafse Republiek.

 

 

ACTIEPROGRAMMA 10 OVER ORANJE

 

Het actieplan van de Partij voor de Republiek

 

1

 

Het jaar 2020 zal in de herinnering blijven als een rampjaar. Het kroonvirus Corona legde feilloos de zwakke plekken van het politieke systeem bloot van ieder land dat het trof, en in het geval van Nederland bleek dat, behalve de tergende weifelachtigheid van een onmachtig kabinet, de monarchie, die zich geheel losgezongen van de realiteit toonde en zo het symbool werd van een in zichzelf verzonken en van de sociale omgeving vervreemde bestuurscultuur, die niet is opgewassen tegen de uitdagingen van de 21e eeuw.

 

2

De Nederlandse samenleving is dringend toe  aan een radicaal democratisch moderniseringsproces op zowel bestuurlijk, sociaal als economisch niveau. De nationale politiek is hopeloos in zichzelf vastgelopen en heeft de deur wijd opengezet voor een gevaarlijke populistische onderstroom die drijft op de teleurstelling van de massa, maar daartoe geen enkel alternatief biedt anders dan politieke exploitatie van goedkope sentimenten. Het is de hoogste tijd dat de idealen van de Franse revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – weer met trots worden uitgedragen in dit land. Afscheid van het koningschap, dat een fopspeen is gebleken, hoort bij dat proces. Eens te meer daar het koningschap de economische ongelijkheid belichaamt die dit land steeds meer verdeelt en leidt tot grote sociale ontwrichting.

3

In de visie van de Partij voor de Republiek fungeert de afschaffing van de monarchie als katalysator van een vernieuwingsproces waarmee Nederland zich klaarmaakt voor het post-industriële tijdperk, waarin lineaire gezagsstructuren plaatsmaken voor meer fluïde verbanden. Afschaffing van de monarchie is de eerste zet van een lange rij aan hervormingen van instituties.

4

De aanstaande Kamerverkiezingen kunnen dienstdoen als een referendum over de monarchie. Bent u voor de afschaffing van deze achterhaalde en absurd dure staatsvorm, stem dan op de enige partij die dit als hoogste agendapunt in het programma heeft staan: de Partij voor de Republiek. Afschaffing van de monarchie is volgens de Grondwet alleen mogelijk als tweederde van de leden van de Tweede Kamer daarmee instemt (gevolgd door een eenzelfde meerderheid in de Eerste Kamer ter bekrachtiging van deze Grondwetswijziging). Idealiter bemachtigt de Partij van de Republiek dus 100 van de 150 Kamerzetels, en daarna bij de Provinciale Statenverkiezingen eenzelfde meerderheid, zodat de monarchie zonder enige staatsrechtelijke belemmering van het toneel kan worden afgevoerd.

5

Mocht het voorgaande onverhoopt niet lukken dringt de Partij voor de Republiek aan op een Republikeins Akkoord. Een Raad van Inventarisatie brengt in opdracht van de Tweede Kamer alle kosten van de monarchie in beeld, inclusief die verbonden aan de fiscale vrijstellingen die de koning plus aanhang volgens de Grondwet genieten. Hierbij wordt volledige opening van zaken gegeven. Vervolgens bereikt de regering een Republikeins Akkoord.  De koning doet  vrijwillig afstand van de troon, net als de rest van de familie. Het koningschap valt dan grondwettelijk in handen van de Raad van State, die de Staten-Generaal adviseert de Republiek uit te roepen.

6

Het geld dat wordt bespaard  door de ontbinding van het koningschap wordt transparant verdeeld door een Nationaal Vereffeningsfonds en geïnvesteerd in speciale onderwijsprogramma’s gericht op voorlichting over de republikeinse traditie in de Nederlandse geschiedenis , schuldhulpverlening voor slachtoffers van het coronavirus én herstelbetalingen voor de slavernij en koloniale uitbuiting, waarin het Huis van Oranje-Nassau vijf eeuwen een voortrekkersrol vervulde.

7

Na het uitroepen van de Republiek der Verenigde Nederlanden wordt het volk soeverein en komt de rol van zuiver ceremonieel staatshoofd wat betreft de Partij voor de Republiek naar Zwitsers model bij toerbeurt voor de duur van een jaar in handen van een lid der regering. Een pragmatisch en ongecompliceerd systeem, met een minimum aan kosten, dat rechtdoet aan het egalitaire karakter van de Nederlandse samenleving.

8

Met het instrumentarium van de directe democratie krijgt het volk in de nieuwe republiek zeggenschap in alle beleidsvraagstukken.

9

De Partij voor de Republiek staat voor de invoering van een Europese republiek en steunt bewegingen in andere Europese landen die eveneens streven naar de afschaffing van de monarchie in hun land (o.a. België, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Noorwegen). Een republiek Europa, met verregaande autonomie van de aangesloten gebiedsdelen maar verenigd door gezamenlijk belang (bijvoorbeeld  op het terrein van pandemiebestrijding en handhaving van de rechtstaat) kan de Brexit ongedaan maken, bijdragen aan een betere integratie van Oost-Europa in het Europees bouwwerk en zelfs de Zwitsers bewegen zich aan te sluiten bij dit nieuwe federatieve model. Daarnaast zou een Europese republiek borg staan voor een Europees gezondheidssysteem, waarbij lessen worden getrokken uit de vele fatale fouten die zijn gemaakt bij de bestrijding van de corona-pandemie.   In eerste instantie streeft de Partij voor de Republiek naar de oprichting van een Europese federatie van republieken, die op de langere termijn wordt omgevormd tot een Europese republiek.

 

10

Het machtsmonopolie van de Raad van Europa komt binnen de Europese republiek te vervallen ten gunste van een transnationaal democratisch stelsel. Een Europese grondwet verzekert burgers van de gehele republiek van een Europees basisloon en gezondheidszorg, een humaan asielzoekersbeleid en het naleven van de mensenrechten op wereldschaal.

Treed toe tot de republiek

Sluit je nu aan!

LID WORDEN